———-*چشم انداز*———-

تحقق بستری مناسب برای رشد انسانهایی که شادمانه ، برای یک زندگی پویا و شکوفا می کوشند ، و شجاعانه ، در طلب حقیقت اند ، و پیامبرانه ، کرامت یکایک انسانها را پاس میدارند.

———-*دغدغه ها*———-

آیا

جهت گیری آموزشی ما با تعالیم آسمانی بر پاسداری از کرامت و حقوق انسان ها همخوانی دارد؟

آیا

در پایان نظام آموزشی رسمی ، نوجوانانمان به قدر کافی از واقعیت های وجود خودشان و اجتماع اطرافشان آگاهند و برای مواجه شدن با موقعیت های پیچیده و گوناگون فردی و اجتماعی توانمندند؟

آیا

هدف دانش آموزان ما ساختن جامعه ای بهتر و انسانی تر است یا تنها بدست آوردن عنوان شغلی معتبر