دبیران

سرکار خانم کریمی

سرکار خانم کریمی

دبیر ریاضی

لیسانس ریاضی کاربردی

سرکار خانم خداقلی پور

سرکار خانم خداقلی پور

دبیر شیمی

کارشناسی ارشد بیوشیمی

سرکار خانم عبداللهی فرد

سرکار خانم عبداللهی فرد

دبیر ادبیات

دکتری زبان و ادبیات فارسی

سرکار خانم عالم بخش

سرکار خانم عالم بخش

دبیر عربی

کارشناسی الهیات

سرکار خانم کیان طاهری

سرکار خانم کیان طاهری

دبیر زیست

کارشناسی زیست شناسی

سرکار خانم زعفری

سرکار خانم زعفری

دبیر مهارت زندگی )آداب نیک(

کارشناسی ارشد روانشناسی

سرکار خانم فهیم پور

سرکار خانم فهیم پور

دبیر هنر )مداد رنگی(

کارشناس هنری

سرکار خانم حسینی

سرکار خانم حسینی

دبیر دینی و قرآن

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

سید پیمان بنی جمالی

سید پیمان بنی جمالی

دبیر مهارتکده ( مدیا)
سید پیمان بنی جمالی

سید پیمان بنی جمالی

دبیر مهارتکده ( مدیا)
سید پیمان بنی جمالی

سید پیمان بنی جمالی

دبیر مهارتکده ( مدیا)
سید پیمان بنی جمالی

سید پیمان بنی جمالی

دبیر مهارتکده ( مدیا)
سید پیمان بنی جمالی

سید پیمان بنی جمالی

دبیر مهارتکده ( مدیا)